201909030840522b4.jpg Shinji Okazaki leaves Málaga