20200724093159e35.jpg End of the season for Takehiro Tomiyasu 2020