20210612191018511.jpg Japan [1] - 0 Jamaica - 32 Takefusa Kubo (4 man nutmeg) goal